Avaleht
  Uudised     EAOAS     Liikmeskond     Kontaktid     Viited     Üritused     AO International  
  » Põhikiri  
Põhikiri

EESTI  AO ALUMNI  SELTS

Üldsätted

1.1 Ühingu ametlik nimi on Eesti Keeles mittetulundusühing Eesti AO Alumni Selts (edaspidi EAOAS). Ingliskeelne ametlik nimetus on Estonian AO Alumni Society.

1.2 EAOAS on Eesti Vabariigis tegutsev ortopeedilise traumaga tegelevate arstide ühendus.

1.3 EAOASi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu, 51014, Puusepa 8

1.4 EAOAS on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on ortopeedilise trauma kirurgia arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine ning oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste parem kaitsmine.

1.5 EAOASi eesmärgid on:

 1.5.1 ortopeedilise trauma erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine;

 1.5.2 erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine;

 1.5.3 koostöö organiseerimine rahva tervise säilitamise, parandamise ja trauma ennetamise eesmärgil teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal;

 1.5.4 erialase täiendõppe korraldamine;

 1.5.5 eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja nende kohta muudatuste ja ettepanekute tegemine. Osavõtt erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisest; 

 1.5.6 ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks kõikidel tasanditel;

 1.5.7 vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine;

 1.5.8 seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes;

 1.5.9 korraldada vajadusel kirjastustegevust, traumatoloogia  alaste õppematerjalide koostamist, toimetamist, tõlkimist ja levitamist;

 1.5.10 punktide 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 ja 1.5.6 puhul toimub tegevuse ja otsuste koordinatsioon koostöös ETOSega.

1.6 EAOAS on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingust, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7 EAOAS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. EAOAS võib võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnis- ja vallasvara ning väärtpabereid. Tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. EAOAS vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

1.8 EAOAS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.

1.9 EAOAS võib  korraldada tasulisi üritusi.

1.10 EAOAS on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus

2.1 Liikmed

2.1.1 EAOASi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes kinnitasid käesoleva põhikirja;

2.1.2 peale asutajaliikmete võivad EAOASi liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), välis-, au- ja toetajaliikmed;

2.1.3. EAOASi liikmeks  saavad olla ortopeedid, kes on AOAA Eesti Haru liikmed, või arstid, kes tegelevad ortopeedilise trauma teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega;

2.1.4 EAOASi auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kellel on erilisi teeneid ühingu eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel;

2.1.5 EAOASi toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad ühingut;  

2.1.6 EAOASi välisliikmeteks valitakse seltsi juhatuse ettepanekul üldkogu lihthäälteenamusega teiste riikide kodanikke, kelle tegevus on või on olnud suunatud ortopeedilise trauma eriala või tervishoiu edendamisele, EAOASi tegevusele kaasaaitamisele või seoses arstiteaduslike saavutustega rahvusvahelises mastaabis.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. EAOASi  üldkogu võtab liikmeid vastu üksikisikute avalduse (ja vajadusel aruande) alusel, mida on toetanud kaks vähemalt 10 aastat ortopeedina aktiivselt töötanud EAOASi liiget, kes on ka Eesti AOAA Haru kiikmed. Eesti AO Alumni Haru liikmed saavad liikmeks avalduse alusel.

2.3 EAOASi auliikme valib üldkoosolek lihthäälteenamusega seltsi juhatuse või vähemalt viie liikme kirjalikul ettepanekul.

2.4 EAOASi toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek seltsi juhatuse ettepanekul.

2.5 Liikmel on õigus EAOASist välja astuda kirjaliku avalduse alusel ette teatamisega kolm (3) kuud.

2.6 EAOASi   liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.7 Seltsi liikmeks vastu võetud isik võib samal ajal olla teiste ühingute liikmeks. Samuti võib selts ise astuda teiste organisatsioonide, ühingute ja liitude liikmeks nii kodu- kui ka välismaal.

2.8 EAOASi liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2.9 Liikmete seltsist väljaarvamine.

2.9.1 seltsi liikme võib seltsi koosseisust välja arvata seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega;

2.9.2 liige arvatakse EAOASist välja üldkoosoleku otsusel, kui liige ei täida EAOASi põhikirjast tulenevaid kohustusi, juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

2.9.3 liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks ei ole vaja üldkoosoleku otsust;

2.9.4 päevast, mil liige loetakse EAOASist välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

3. EAOASi liikme õigused, kohustused ja varaline vastustus.

3.1 EAOASi liikmel on õigus:

3.1.1 osa võtta EAOASi üldkoosolekutest;  

3.1.2 osa võtta EAOASi poolt korraldatavatest üritustest;  

3.1.3 valida EAOASi juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;  

3.1.4 saada teavet EAOASi tegevuse kohta;  

3.1.5 kasutada EAOASile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;  

3.1.6 taotleda EAOASi kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga;  

3.1.7 üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme (3) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EAOAS liige on kohustatud:

3.2.1 täitma EAOASi põhikirja ja kodukorda ning EAOASi juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;  

3.2.2 tasuma tähtaegselt makseid üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja  juhatuse poolt määratud tähtajal;  

3.2.3 esitama EAOASi juhatusele vajadusel tööaruande;

3.2.4 vajadusel esinema EAOASi üritusel erialase ettekandega;

3.2.5 järgima oma kutsetegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat;

3.2.6 hoiduma tegevusest, mis on või võib olla vastuolus seltsi eesmärkidega.

3.3 EAOAS ei vastuta EAOASi liikme isiklike varaliste ja mittevaraliste kohustuste eest.

4. Struktuur ja juhtimine

4.1 EAOASi juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

4.2 Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal. Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine seltsi tegevliige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.

4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku sama päevakorraga uuesti kokku hiljemalt kolme kuu jooksul ja   koosolek on siis otsustusvõimeline vähemalt  5 liikme osavõtul.

4.4   Igal liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema seltsist välja arvamist, temaga kohtuvaidluse algatamist või lõpetamist.

4.5 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

4.6 Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakse seltsi liikmetele vähemalt üks kuu ette.

4.7 Põhikirjas muudatuse tegemiseks on vaja 2/3 kokkutulnud seltsi liikmete nõusolek.

4.8 Üldkoosolek

4.8.1 võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;

4.8.2 valib seltsi juhatuse kolmeks (3) aastaks salajasel hääletusel. Juhatuse paremaks järjepidevuse tagamiseks igal järgneval kolmel aastal valitakse seltsi president ja sekretär uuesti, seltsi president saab aga järgnevaks kolmeks (3) aastaks asepresidendiks; hääletusprotseduuri juhatab toimiva juhatuse president; juhatusse saab kandideerida vaid tegevliige;

4.8.3 valib revidendi kolmeks (3) aastaks;

4.8.4 valib seltsi au-, välis- ja toetajaliikmed;

4.8.5 määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

4.8.6 kuulab ära ja kinnitab seltsi tegevust käsitlevad aruanded;

4.8.7 kuulab ära ja kinnitab seltsi eelarve, tulude-kulude aastaaruande;

4.8.8 omab õiguse lõpetada seltsi tegevus või otsustada seltsi jagunemine või ühinemine.

4.9 EAOASi juhatus

4.9.1 koosneb kolmest (3) liikmest ja juhib seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

4.9.2 koostab seltsi töökava, tegevus- ja rahalise aastaaruande;

4.9.3 valmistab ette ja kutsub kokku seltsi üldkoosoleku;

4.9.4 otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku toetaja – ,välis –  ja auliikmete vastuvõtmiseks; valib salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega seltsi juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, aseesimehe ja sekretär-varahoidja;

4.9.5 juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega; häälte võrdse jaotumise puhul on otsustavaks juhatuse esimehe hääl;

4.9.6 juhatus kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku 1/10 seltsi liikmete algatusel või vähemalt kahe juhatuse liikme nõudmisel;

4.9.7 juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või võimetus seltsi juhtida;

4.9.8 seltsi juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole seltsi juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.

4.10 Seltsi juhatuse esimees

 4.10.1 korraldab juhatuse tööd;

 4.10.2 kirjutab alla EAOASi sõlmitavatele lepingutele ja varalise iseloomuga tehingutele;

 4.10.3 esindab EAOASi suhetes juriidiliste ja üksikisikutega;

 4.10.4 on aruandekohustuslik EAOASi juhatuse, revidendi ja üldkoosoleku ees;

 4.10.5 juhatuse liikmed võivad seltsi esindada vaid koos juhatuse esimehega  või eraldi juhatuse esimehe poolt antud volikirja alusel vastava toimingu teostamiseks;

 4.10.6 juhatuse esimeest asendab juhatuse töö korraldamisel tema ajutisel äraolekul aseesimees.

4.11 Revident

 4.11.1 kontrollib seltsi põhikirjajärgset, finantsmajanduslikku ja juhtorganite tegevust;

 4.11.2 teostab revisjoni mitte harvem kui üks (1) kord aastas ja esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule aktina.

5. EAOASi vara ja tegevus

5.1 EAOASi vara tekib tema liikmete maksudest, EAOASi vara ning EAOASi kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.

5.2 EAOAS moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.

5.3 EAOASi põhikapital moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.

5.4 Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.

5.5 Seltsi raha hoitakse seltsi nimele avatud pangakontol.

5.6 Seltsile antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Annetuste sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus

5.7 Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.  Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Aruannetele tuleb lisada revisjonikomisjoni arvamus. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik seltsi juhatuse liikmed.

6. EAOASi tegevuse lõpetamine

6.1 EAOASi tegevus lõpetatakse:

6.1.1 üldkoosoleku otsuse alusel;

6.1.2 kohtuotsusega;

6.1.3 muudel seadustega ette nähtud juhtudel.

6.2 EAOASi tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt ¾ kõigist koosolekul osalenud EAOASi liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka EAOASi vara ja vahendite edasise haldamise ja majandamise küsimus.

6.3 EAOASi liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega EAOASi tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

6.4 EAOASi tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:

6.4.1 kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik;

6.4.2 muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

6.5  EAOASi tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmise jaoks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui EAOAS tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

6.6 EAOASi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlgade sissenõudmist ja võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud seltsi vara ja vahendid üle ETOSele või teistele samalaadsete eesmärkidega ühingutele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2010 AAOA ESTONIA
Viimati muudetud: 01.04.2019