AOTrauma Eesti

Põhikiri

Üldsätted

1.1 Ühingu ametlik nimi on Eesti Keeles mittetulundusühing Eesti AO Alumni Selts (edaspidi EAOAS). Ingliskeelne ametlik nimetus on Estonian AO Alumni Society.

1.2 EAOAS on Eesti Vabariigis tegutsev ortopeedilise traumaga tegelevate arstide ühendus.

1.3 EAOASi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu, 51014, Puusepa 8

1.4 EAOAS on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on ortopeedilise trauma kirurgia arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine ning oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste parem kaitsmine.

1.5 EAOASi eesmärgid on:

 1.5.1 ortopeedilise trauma erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine;

 1.5.2 erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine;

 1.5.3 koostöö organiseerimine rahva tervise säilitamise, parandamise ja trauma ennetamise eesmärgil teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal;

 1.5.4 erialase täiendõppe korraldamine;

 1.5.5 eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja nende kohta muudatuste ja ettepanekute tegemine. Osavõtt erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisest; 

 1.5.6 ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks kõikidel tasanditel;

 1.5.7 vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine;

 1.5.8 seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes;

 1.5.9 korraldada vajadusel kirjastustegevust, traumatoloogia  alaste õppematerjalide koostamist, toimetamist, tõlkimist ja levitamist;

 1.5.10 punktide 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 ja 1.5.6 puhul toimub tegevuse ja otsuste koordinatsioon koostöös ETOSega.

1.6 EAOAS on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingust, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7 EAOAS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. EAOAS võib võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnis- ja vallasvara ning väärtpabereid. Tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. EAOAS vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

1.8 EAOAS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.

1.9 EAOAS võib  korraldada tasulisi üritusi.

1.10 EAOAS on asutatud määramata ajaks.

2. Liikmelisus

2.1 Liikmed

2.1.1 EAOASi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes kinnitasid käesoleva põhikirja;

2.1.2 peale asutajaliikmete võivad EAOASi liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), välis-, au- ja toetajaliikmed;

2.1.3. EAOASi liikmeks  saavad olla ortopeedid, kes on AOAA Eesti Haru liikmed, või arstid, kes tegelevad ortopeedilise trauma teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega;

2.1.4 EAOASi auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kellel on erilisi teeneid ühingu eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel;

2.1.5 EAOASi toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad ühingut;  

2.1.6 EAOASi välisliikmeteks valitakse seltsi juhatuse ettepanekul üldkogu lihthäälteenamusega teiste riikide kodanikke, kelle tegevus on või on olnud suunatud ortopeedilise trauma eriala või tervishoiu edendamisele, EAOASi tegevusele kaasaaitamisele või seoses arstiteaduslike saavutustega rahvusvahelises mastaabis.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. EAOASi  üldkogu võtab liikmeid vastu üksikisikute avalduse (ja vajadusel aruande) alusel, mida on toetanud kaks vähemalt 10 aastat ortopeedina aktiivselt töötanud EAOASi liiget, kes on ka Eesti AOAA Haru kiikmed. Eesti AO Alumni Haru liikmed saavad liikmeks avalduse alusel.

2.3 EAOASi auliikme valib üldkoosolek lihthäälteenamusega seltsi juhatuse või vähemalt viie liikme kirjalikul ettepanekul.

2.4 EAOASi toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek seltsi juhatuse ettepanekul.

2.5 Liikmel on õigus EAOASist välja astuda kirjaliku avalduse alusel ette teatamisega kolm (3) kuud.

2.6 EAOASi   liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2.7 Seltsi liikmeks vastu võetud isik võib samal ajal olla teiste ühingute liikmeks. Samuti võib selts ise astuda teiste organisatsioonide, ühingute ja liitude liikmeks nii kodu- kui ka välismaal.

2.8 EAOASi liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2.9 Liikmete seltsist väljaarvamine.

2.9.1 seltsi liikme võib seltsi koosseisust välja arvata seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega;

2.9.2 liige arvatakse EAOASist välja üldkoosoleku otsusel, kui liige ei täida EAOASi põhikirjast tulenevaid kohustusi, juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel üldkoosoleku poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

2.9.3 liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks ei ole vaja üldkoosoleku otsust;

2.9.4 päevast, mil liige loetakse EAOASist välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

3. EAOASi liikme õigused, kohustused ja varaline vastustus.

3.1 EAOASi liikmel on õigus:

3.1.1 osa võtta EAOASi üldkoosolekutest;  

3.1.2 osa võtta EAOASi poolt korraldatavatest üritustest;  

3.1.3 valida EAOASi juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;  

3.1.4 saada teavet EAOASi tegevuse kohta;  

3.1.5 kasutada EAOASile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;  

3.1.6 taotleda EAOASi kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga;  

3.1.7 üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme (3) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

AOTrauma Eesti

Mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on ortopeedilise trauma kirurgia arendamine Eesti Vabariigis.

Sotsiaalmeedia